fokus på jerusalem

E-1 – fra fødsel til forvandling

fra fødsel til forvandling

Bare 8 kilometer i luftlinje skiller stedene forJesu fødsel og død-og-oppstandelse. Det er like fullt verdt å merke seg at de to stedene ligger på samme høyde over havet – (ca) 1476 uc (ultimate cubits; = ca 760m). Linjen Bethlehem-Kapernaum passerer nær Jesu grav.

E-2 – møtested for tid og tro

møtested for tid og tro

Et oversiktskart(© Survey of Israel med tillatelse) viser Tempelplassen med Klippedamen og Aqsa-moskeen, og kirken med Jesu grav, som ligger ca 580 m fra Tempelplassens sentrum. Et område fortettet av hellige fortellinger – i en by rammet av strid, fiendskap og ødeleggelser.

E-3 – tempelet, ringen og geometrien

tempelet, ringen og geometrien 1
tempelet, ringen og geometrien 2

I innertrekanten er vinklene en ren treklang – 30, 60 og 90 grader – og introduserer dermed en tre-, seks­og tolvdelt sirkel som plassens pri­mære geometriske kjennetegn.

tempelet, ringen og geometrien 3

lnnertrekanten: 1-2-3-forholdet eksponerer den hellige treklangen.

Yttertrekanten: tallene 13 – 21- 8, relatert til det jødiske alfabetet, kan forme ordet M-Sh-H, hebraisk for Messias …
Er yttertrekanten, som påheng på 1-2-3-treknten, en skjult messiasprofeti … ? 

Den ytre trekantens spisse hjørne­vinkel er på ca 3438 ac, som gjør at dens vinkelserie blir fi1: fi2 : fi3. Også det er en treklang, men med det gylne snitts ‘fi’ som grunnlag.

Den litt skjeve tempelplass-firkanten rir på en høyderygg mellom to dalsøkk. Den lar seg inn­skrive i en sirkel med midtpunkt rett foran stedet der inngangen til Salomos tempel var. Diagonalen mellom to av hjørnene skiller to trekanter, den vestre med vinkelforholdet 1:2:3.

E4 – veien ut til jesu grav

veien ut til jesu grav

Tempelplassen ser ut til å inneholde profetiske innsikter. Bl.a. om stedet for Jesu grav. En sirkelbue sentrert i SV-hjørnet og et rett linjestykke fra NØ-hjørnet går sammen om å peke ut retningen. Også Tempelplassens sentrum er med i det uttrykksfulle geometr ske bildet.

E5 – min fars hus…’

min fars hus1
min fars hus2

Yttermurene:

I begge tilfellene er 1476 uc summen av lengdene for den indre halvdelen; 1512 uc for den ytre.

En symbolsk paralell:

Marias D-tall (Miryam meNatzerat) er 1476, Josef (Yosef meNatzerat) er 1512.

Sammenfallet er neppe tilfeldig.

Den tolvårige Yeshua – i samtale med skriftlærde et sted i den ytre halvdelen – kalte Tempelet “Min fars hus”. Som for å si at hans evige Far omfattet både Maria og Josef…

“Tempelringen” der Tempelplassens firkant er inntegnet, sier det samme via geometri og symbolikk

«Måtte ikke jeg være i min Fars hus?» spurte Jesus, tolv år gammel og savnet på hjemveien. Han satt i samtale med tempelprestene da foreldrene fant ham igjen. Marias mann merket seg nok hva Jesus sa. Hans viten om Himmelens rolle i denne guttens liv fikk ny næring

E6 – en kvadratfortelling

en kvadratfortelling

Veien ut til Jesu grav har mer å by på: geometri. Et kvadrats to dimensjoner – tverrmålet og diagonalen er uttrykk for spennet mellom et minimum og et maksimum. Begge skulle høre hjemme i den hellige, grafiske fortellingen – med gravlinjen som felles referanse.

E7 – Jerusalemnøkkelen

jerusalemnøkkelen<br />

a Gravlinjen, forlenget mot vest. Den krysser linjen Nasaret-Betlehem (‘inkarnasjonslinjen’) og Betlehem-mer dianen slik at en transisjonsnøkkel tegnes inn, med ende­punkt i østmuren. Diameteren i nøkkelens enhetssirkel er 1260 uc. 1260 er i Bibelen nevnt som et hellig tidsrom.

b Her er 1260 et mål for hellig geografi – også ved at av­standen fra sirkelen til den hellige graven måler 2 x 1260 uc = 2520 uc. Dermed kan også denne versjonen av tempelkoden ses som et uttrykk for en feiring av oppstan­delsen. Enkel geometri løfter frem et høyhellig budskap.

E8 – fullført oppdrag

fullført oppdrag

Jesus har stått opp fra sabbatsgraven. Kanskje står han her, med Graven rett bak og korset rett ut til høyre. Så skjer det: tempelplasshjørnene løper inn mot gravlinjen – i tilbedelse. To av dem får ekstraoppdrag: å forkynne livets seier for Jorden selv – og for Pyramiden …

E9 – oppstandelseslinjen

oppstandelseslinjen

Gravlinjen, oppstandelseslinjen, forbinder Tempelplassens sentrum med den Hellige graven, og har retningen V-N 444 ac (så å si helt vinkelrett på inkarnasjonslijnen fra Nasaret til Betlehem, med retningen N-V 432 ac). Gravlinjen peker videre vestover, tvers over Atlanterhavet, og går rett på USA’s hovedstad, Washington D.C. En symbolsk nøkkel som hvisker om historiske, poli­tiske og religiøse sympatier. Kan USA’s Capita/ med lengden 444 uc( ! ) være en ren tilfeldighet?

Logometriformel D avslører faktisk noe helt likt: Jerusalem 477 + Washington 855 = 1332
United States of America 1161 + Israel 171 = 1332
1332 er bl.a. D-tallet for Yeshua meBet-lehem – og for summen Asia+Africa+Eurcpe+America+Australia, og er 4 x 333 og 12 :1 111